Początek zapisów na akcje Inpro S.A w Transzy Detalicznej i publikacja przedziału cenowego

Publiczna Oferta Akcji Inpro S.A., jednego z czołowych trójmiejskich deweloperów, rozpoczęła się w piątek 21 stycznia 2011 r. od budowy księgi popytu, która potrwa do 26 stycznia 2011 r. (do godz. 14.00). Również 21 stycznia rozpoczęły się zapisy na akcje oferowane w Transzy Detalicznej i zaplanowane są do 26 stycznia 2011 r. Natomiast przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów odbędzie się w okresie od 27 stycznia do 31 stycznia 2011 r. Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą zapisy od inwestorów, ustalony został w granicach od 6,30 zł do 8,30 zł za jedną akcję.Cena Emisyjna oraz ostateczna ilość Akcji serii B oferowanych w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona i podana do wiadomości publicznej do godz. 8.00 w dniu 27 stycznia 2011 r.

„Odbyliśmy już cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi. Cieszą nas ich pozytywne opinie na temat naszej Spółki. Inwestorzy instytucjonalni zwrócili szczególną uwagę na pozycję i potencjał Inpro. Zarząd, w porozumieniu z doradcami, podjął decyzję o ustaleniu przedziału cenowego w granicach od 6,30 zł do 8,30 zł za jedną akcję. Określone widełki powinny być atrakcyjne dla inwestorów.” – powiedział Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro S.A.

Dzięki Ofercie Publicznej, Inpro S.A. planuje pozyskać środki na realizację strategii rozwoju, która zakłada przyśpieszenie procesu umacniania wysokiej pozycji w zakresie budowy apartamentów oraz mieszkań o podwyższonym standardzie w atrakcyjnych lokalizacjach w Trójmieście, sfinansowanie wkładu własnego planowanych inwestycji, także kontynuowanie procesu rozbudowy banku gruntów pod przyszłe projekty inwestycyjne. Cele emisyjne to również nabycie 51% udziałów w spółce Domesta, co przełoży się na wzmocnienie pozycji Spółki w segmencie mieszkań popularnych.

Skutecznie realizowana przez Grupę Inpro strategia rozwoju zapewnia wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniki finansowe charakteryzują się także wysoką rentownością netto - w roku 2009 wyniosła ponad 17,6%. Na rok 2010 Grupa Inpro prognozuje osiągnięcie 149 mln przychodów oraz ponad 20 mln zysku netto. W roku kolejnym 170 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 27 mln zł zysku netto.

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Inpro S.A. i jej ofercie publicznej jest Prospekt Emisyjny. Prospekt Emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji Inpro S.A. został w dniu 20 grudnia 2010 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B spółki Inpro S.A. został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 29 grudnia 2010 r. w postaci drukowanej, bezpłatnie w siedzibie Spółki w Gdańsku-Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 oraz w siedzibie Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. („Oferujący”) w Poznaniu przy pl. Wolności 15. Ponadto, Prospekt Emisyjny jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: www.inpro.com.pl, Oferującego.: www.dmbzwbk.pl oraz www.ddpp.com.pl , tj. zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie.

Zamieszczone w Prospekcie oraz niniejszym komunikacie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Informacje zawarte w Prospekcie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają stronę internetową, na której jest opublikowany Prospekt, wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Inpro S.A. objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych w Prospekcie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..