Raport Bieżący 03/2014

Wprowadzenie obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. do obrotu na rynku Catalyst.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 20 stycznia 2014 powziął wiadomość, iż dnia 17.01.2014 Zarząd BondSpot S.A. ("BondSpot") podjął uchwałę nr 10/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.000 sztuk obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A Spółki INPRO S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000zł i terminie wykupu w dniu 14.08.2015, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 16/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 oraz uchwały nr 18/2013 z dnia 9 grudnia 2013.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..