Raport Bieżący 05/2014

Informacja na temat daty pierwszego notowania na Catalyst obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 23 stycznia 2013 powziął wiadomość, iż dnia 22.01.2014 Zarząd BondSpot S.A. ("BondSpot") podjął uchwałę nr 14/14 w sprawie wyznaczenia dnia 24.01.2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.000 sztuk obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000zł i terminie wykupu w dniu 14.08.2015, których emitentem jest INPRO S.A., emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 16/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 oraz uchwały nr 18/2013 z dnia 9
grudnia 2013, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLINPRO00031. Obligacje będą notowane pod symbolem INP0815. Jako dzień ostatniego notowania określono 04.08.2015, jako jednostkę obrotu – 1 sztukę, a jako jednostkę obligatoryjną – 10 sztuk obligacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..