Raport bieżący 10/2014

Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 12 marca 2014 podpisał z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. – umowę kompensaty wierzytelności.

INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Wierzyciel 1 podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. jako Wierzycielem 2 umowę kompensaty wierzytelności, na mocy której wierzytelność przysługująca Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. na podstawie umowy pożyczki podporządkowanej w kwocie 13.025.170,25 zł opisanej w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 11.03.2014 została w całości skompensowana z wierzytelnością przysługującą INPRO S.A. na podstawie faktury VAT:
- nr 165/09/13/FVu z dnia 30.09.2013r opiewającej na kwotę 11.654.412,45zł - niezapłacona wierzytelność z faktury na dzień podpisania umowy wynosi 10.500.000,00zł
- nr 174/10/13/FVu z dnia 31.10.2013 opiewającej na kwotę 2.583.173,15zł – niezapłacona wierzytelność z faktury na dzień podpisania umowy wynosi 2.525.170,25zł
opiewającej na łączną kwotę 13.025.170,25zł (trzynaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 25/100) z terminem płatności:
- faktura nr 165/09/13/FVu do dnia 14.10.2013
- faktura nr 174/10/13/FVu do dnia 14.11.2013
wystawionych na podstawie umowy 4359/2011 z dnia 01.08.2011 z późniejszymi zmianami, opisanej w raportach bieżących nr 42/2011 z dnia 02.08.2011, 32/2012 z dnia 20.12.2012 oraz 4/2014 z dnia 20.01.2014.
W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umorzyły się nawzajem.
Dokonanie kompensaty nie zwalnia Wierzyciela 2 od zwrotu Wierzycielowi 1 całości opisanej powyżej pożyczki w kwocie 13.025.170,25zł.
Umowa kompensaty nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.
INPRO S.A. posiada 100% udziałów w spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o.
Spółka uznaje w.w. umowę kompensaty za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość, łącznie z innymi umowami zawartymi z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.
Na zawarcie umowy Zarząd spółki uzyskał aprobatę Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 11.03.2014.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę 109.955.025,93zł.
Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014r. (aneks do umowy o Generalne Wykonawstwo zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach).
Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 4/2014, INPRO S.A. podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. – aneks nr 2 do umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011r., na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa Zespołu Hotelowo - Apartamentowego w Mikołajkach przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej. W związku z koniecznością wykonania szeregu prac dodatkowych przy budowie obiektu, w aneksie podwyższono wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania prac do wysokości 71.184.685,43 zł. Termin wykonania prac dodatkowych, określonych w załączniku do umowy, ustalono na dzień 31.01.2014 rok.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Rada Nadzorcza INPRO S.A. zaaprobowała chęć zawarcia przez Zarząd INPRO S.A. aneksu nr 2 do umowy 4359/2011 z 01.08.2011 zawartej z Hotelem Mikołajki na posiedzeniu w dniu 20.01.2014.
Spółka uznaje w.w. umowę za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..