Raport bieżący 11/2015

Wykup obligacji.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku Spółka dokonała przedterminowego całkowitego wykupu 2.000 sztuk obligacji zwykłych, na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, serii A, o wartości nominalnej 10.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLINPRO00031. Obligacje zostały wykupione w celu umorzenia.

W dniu wykupu wypłacono obligatariuszom za każdą obligację cenę nominalną powiększoną o należne odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) - czyli o kwotę 42,74 zł za każdą akcję. Łączna kwota wypłaconych odsetek wyniosła 85.480 zł.

O przedterminowym wykupie obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 27.01.2015. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 14.08.2013, z terminem zapadalności w dniu 14.08.2015. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..