Raport bieżący 1/2015

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 07.01.2015 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 16.12.2014 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00068140/0 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15 ("Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 86 1020 1811 0000 0902 0014 7769 z dnia 03.12.2014 r. do kwoty 10.000.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2014 z 04.12.2014.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00068140/0 i dotyczy:
ustanowionej hipoteki umownej do kwoty 15.000.000 zł na rzecz Banku, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 86 1020 1811 0000 0902 0014 7769 z dnia 03.12.2014 r., obciążającej przysługujący INPRO S.A. udział 5799/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki, zabudowanej, położonej w Gdańsku, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00068140/0.

Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 985.268,67 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..