Raport bieżący 12/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Treść raportu:

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17.04.2013 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 05.04.2013 wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00145988/0, GD1G/00255042/1, GD1G/00255051/7, GD1G/00255052/4, GD1G/00255053/1, GD1G/00255054/8 hipoteki umownej łącznej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("BPS S.A.", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 4093208/1/K/OB./12 z dnia 01.02.2012 z późniejszymi zmianami.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 02.02.2012, zmienionym w związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytu podwyższającego kwotę kredytu, co zostało opisane w raporcie bieżącym nr 3/2013 z 26.02.2013.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00145988/0, GD1G/00255042/1, GD1G/00255051/7, GD1G/00255052/4, GD1G/00255053/1, GD1G/00255054/8 i dotyczył zmiany kwoty hipoteki w związku ze zmianą treści umowy kredytu. Obecnie po dokonanym wpisie hipoteka dotyczy:

ustanowionej na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. hipoteki umownej do kwoty 25.500.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych), zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 4093208/1/K/OB./12 z dnia 01.02.2012 z późniejszymi zmianami, obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, przy Al. Jana Pawłą II i Al. Rzeczypospolitej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00145988/0 oraz powstałe po wyłączeniu części działek z tejże księgi nr GD1G/00145988/0 księgi wieczyste o numerach GD1G/00255042/1, GD1G/00255051/7, GD1G/00255052/4, GD1G/00255053/1, GD1G/00255054/8
Powyższe stanowi podwyższenie kwoty hipoteki o 8.500.000,00zł.

Wartość aktywa na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 13.184.275,84 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..