Raport bieżący 12/2015

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13.03.2015 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 05.03.2015 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00268666/5 dwóch hipotek umownych na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków: SGB - Bank S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a ("SGB", "Bank") oraz z Bank Spółdzielczy w Tczewie, z siedzibą w Tczewie, przy ul. Paderewskiego 1 ("BS", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy konsorcjalny nr KKK/1500396/2015 z dnia 26.02.2015 r. do kwoty 5.000.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2015 z dnia 27.02.2015 r.

Wpisy hipoteczne zostały dokonane w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00268666/5 i dotyczą:

ustanowionych na zasadzie równego pierwszeństwa: hipoteki umownej do kwoty 7.000.000 zł na rzecz SGB oraz ustanowionej na rzecz BS hipoteki umownej do kwoty 3.000.000 zł, zabezpieczających kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr KKK/1500396/2015 z dnia 26.02.2015 r., obciążających przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości działek należących do projektu Wróbla Staw domy wielorodzinne położonych w Gdańsku, przy ul. Jasieńskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00268666/5.

Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 4.088.766,66 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki na rzecz SGB przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..