Raport bieżący 13/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO S.A. - Hotelu Mikołajki Sp. o. o.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka" lub "INPRO S.A.") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 24.04.2013 r. otrzymał od spółki zależnej od INPRO S.A.- Hotelu Mikołajki Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku informację, z której wynika, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.04.2013 r. zarejestrował podwyższony kapitał zakładowy Hotel Mikołajki Spółka z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. z dnia 18 lutego 2013r. (Repertorium A nr 784/2013) dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hotel Mikołajki z kwoty 15.582.000,00zł (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 15.780.000,00zł (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 198.000,00zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w drodze ustanowienia nowych 198 (sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) każdy, które zostały pokryte aportem w postaci:
prawa własności nieruchomości położonej w Mikołajkach, gmina Mikołajki, objętej księgą wieczystą KW nr OL1M/00036333/5 stanowiącej niezabudowaną działkę numer 64/22 obszaru 2.982m2 oznaczoną jako łąki trwałe.
Łączna wartość aportu opisanego powyżej wynosi brutto: 198.473,80zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 80/100), a nadwyżka aportu ponad wartość obejmowanych w zamian udziałów, to jest kwota 473,80zł (czterysta siedemdziesiąt trzy złote 80/100), stanowi kapitał zapasowy Hotelu Mikołajki Sp. z o.o.
O podjęciu uchwały podwyższającej kapitał zakładowy spółki Hotel Mikołajki, INPRO S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 2/2013 z dnia 18.02.2013.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki zależnej Hotel Mikołajki Sp. z o.o. wynosi 15.780.000,00zł (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 15.780 udziałów, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ww. spółki zależnej INPRO S.A. posiada w spółce zależnej Hotel Mikołajki Spółka z o.o. 15.780 udziałów, dających łącznie 15.780 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co w dalszym ciągu stanowi 100% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..