Raport bieżący 13/2015

Wycofanie obligacji z obrotu.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku otrzymał informację nr BPO-ZO-553/15, z której wynika, iż Zarząd BondSpot S.A., na podstawie §14a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., postanowił na wniosek Spółki wycofać z dniem 19 marca 2015 roku Obligacje Serii A Spółki, oznaczone kodem ISIN PLINPRO00031, z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Wycofanie obligacji nastąpiło w związku z wykupem oraz umorzeniem Obligacji Serii A, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

O przedterminowym wykupie obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 27.01.2015. Przedmiotowe obligacje (tj. 2.000 sztuk obligacji zwykłych, na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, serii A, o wartości nominalnej 10.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł,) zostały wyemitowane w dniu 14.08.2013, z terminem zapadalności w dniu 14.08.2015. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..