Raport bieżący 14/2013

Podpisanie umowy istotnej przez spółkę zależną od INPRO S.A.

INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("INPRO", "Spółka" ) informuje, że w dniu 08.05.2013 spółka powiązana z INPRO – Dom Zdrojowy Spółka z o.o. podpisała z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, następcą prawnym Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. ("Leasingodawca") aneks do umowy leasingu kapitałowego nieruchomości nr C/GD/2005/073/K z dnia 08.06.2005.
Przedmiotowa umowa dotyczy leasingu gruntu wraz z budynkiem hotelowym Dom Zdrojowy **** SPA w Jastarni i opisana została w Prospekcie Emisyjnym Spółki z dnia 21.12.2010 w punkcie 22.2 "Podsumowanie innych istotnych umów, których stroną jest członek Grupy Kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej w dacie Prospektu Emisyjnego". Wartość netto przedmioty leasingu wynosi 14.605.158zł.
Zgodnie z zapisami aneksu zmianie ulega pierwotny termin obowiązywania umowy tj. pierwotny termin oznaczony na dzień 20.05.2015 został oznaczony na dzień 15.05.2013. Do dnia 15.03.2013 ma zostać wpłacona ostatnia rata w wysokości 4.250.957,71zł, a z dniem spłaty tejże raty umowa leasingowa wygaśnie.
W aneksie zawarto warunek, zgodnie, z którym aneks ten wejdzie w życie pod warunkiem zapłaty ostatniej raty wymienionej w zdaniu powyżej oraz wniesienia w terminie do dnia 15.05.2013 opłaty manipulacyjnej.
W związku ze spłatą umowy leasingowej wygasną wszystkie prawne zabezpieczenia spłaty przedmiotowej umowy, w tym zastaw na rzecz Leasingodawcy na udziałach, jakimi INPRO uczestniczy w kapitale zakładowym Domu Zdrojowego Sp. z o.o.
W ślad za spłatą przedmiotowej umowy leasingowej podpisany zostanie pomiędzy spółką Dom Zdrojowy Sp. z o.o. a PKO Leasing S.A. akt notarialny przeniesienia prawa własności gruntu wraz z budynkiem hotelowym na podmiot Dom Zdrojowy Sp. z o.o., o czym Spółka powiadomi w odrębnym komunikacie.
Jednocześnie INPRO S.A. informuje, iż w dniu 09.05.2013 spółka Dom Zdrojowy Sp. z o.o. wykonała przelew na rachunek Leasingodawcy w kwocie odpowiadającej sumie ostatniej raty leasingowej oraz opłaty manipulacyjnej. Tym samym ziścił się warunek zawieszający aneksu do umowy leasingu, a zatem zapisy aneksu weszły w życie i umowa leasingowa została zakończona.
Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i z podmiotem powiązanym z bankiem, jakim jest PKO Leasing S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z bankiem PKO BP S.A. i z podmiotami powiązanymi z bankiem umowy na łączną kwotę 275.978.167,71 zł.
Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 07.03.2013 dotycząca aneksu do umowy przelewu wierzytelności praw z polisy ubezpieczeniowej z dnia 06.03.2013, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 5 września 2011 z późniejszymi zmianami, udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. – podmiotowi powiązanemu ze Spółką - na finansowanie budowy projektu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach.
Przedmiotem umowy o przelew wierzytelności zawartej pomiędzy INPRO S.A. a PKO BP jest: przelew na rzecz PKO BP S.A. wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych / montażowych budowy zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wydaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group polisa AE nr 000191 z dnia 16-05-2011r. z późniejszymi zmianami, opiewającej w zakresie ubezpieczenia na kwotę 60.393.510zł, ważnej do 30-05-2013 oraz każdych następnych umów ubezpieczenia, będącymi jej kontynuacją. Umowa przelewu wierzytelności posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, brak zastrzeżenia warunku lub terminu.
Spółka uznaje w.w. umowę przelewu wierzytelności za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..