Raport bieżący 15/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13.05.2013 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 06.05.2013 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00087942/1 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP S.A.", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 05 1020 1811 0000 0196 0065 8724 z dnia 18.03.2013 r. do kwoty 22.500.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2013 z 19.03.2013.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00087942/1 i dotyczy:
ustanowionej na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. hipoteki umownej do kwoty 33.750.000,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 05 1020 1811 0000 0196 0065 8724 z dnia 18.03.2013 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Olsztyńskiej 1A, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00087942/1.

Wartość aktywa na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 5.200.00,00 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Wartość księgowa aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..