Raport bieżący 15/2014

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 maja 2014 r. podjął uchwałę nr 7/2014 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2013.

Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2013 rok w kwocie 4.004.000,00 zł (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych 00/100), tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 11.539.284,25 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 25/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 10 lipca 2014 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 24 lipca 2014 roku.

Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzję w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..