Raport bieżący 16/2013

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. podjął uchwałę nr 13/2013 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2012.

Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2012 rok w kwocie 4.404.400,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta złotych 00/100), tj. 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2012 w kwocie 13.062.152,39 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 39/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 10 lipca 2013 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 24 lipca 2013 roku.

Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wstępna decyzja Zarządu o wypłacie dywidendy za rok 2012 na warunkach wymienionych powyżej, podjęta została w dniu 13.05.2013.Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..