Raport bieżący 16/2014

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A.(dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 12/2014 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2013, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 13.05.2014.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 4.004.000,00 zł (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych 00/100), tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 11.539.284,25 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 25/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 10 lipca 2014 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 24 lipca 2014 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..