Raport bieżący 16/2017

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Zarząd INPRO S.A. "Spółka" z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WZA" podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 na dywidendę i kapitał zapasowy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 11/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2016 w kwocie 10.010.000,00 złotych słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100 tj. 0,25 zł słownie: dwadzieścia pięć groszy na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 15.357.957,78 złotych słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 78/100 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40.040.000 akcji 30.030.000 akcji serii A oraz 10.010.000 akcji serii B.

WZA ustaliło dzień 13 czerwca 2017 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustaliło dzień 27 czerwca 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..