Raport bieżący 16/2018

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 na dywidendę i kapitał zapasowy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie 10.010.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 12.414.759,24 złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 24/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40.040.000 akcji ( 30.030.000 akcji serii A oraz 10.010.000 akcji serii B).

WZA ustaliło dzień 16 sierpnia 2018 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustaliło dzień 30 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..