Raport bieżący 17/2015

Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 maja 2015 r. podjął uchwałę nr 6/2015 w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2014.

Zgodnie z w. w. uchwałą Zarząd INPRO S.A. wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 3.603.600,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset złotych 00/100), tj. 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 4.016.337,71 zł (słownie: cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić datę 14 lipca 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić datę 28 lipca 2015 roku.

Powyższe propozycje dotyczące wypłaty dywidendy będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..