Raport bieżący 17/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromdzenie INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 roku.

Zarząd INPRO S.A. "Spółka" z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WZA", w związku z faktem wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady na następną wspólną kadencję następujących osób:
1. Pana Jerzego Glanc jako Członka Niezależnego w rozumieniu § 10 pkt 11 i 12 Statutu Spółki,
2. Pana Krzysztofa Gąsaka jako Członka Niezależnego w rozumieniu § 10 pkt 11 i 12 Statutu Spółki,
3. Pana Łukasza Maraszka,
4. Pana Wojciecha Stefaniaka,
5. Pana Szymona Lewińskiego.

Zarząd INPRO S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nadto, Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2017 r. po zakończeniu powyżej opisanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na posiedzeniu tym, zgodnie z zapisem § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej INPRO S.A., Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Glanc, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Gąsak oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszek.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..