Raport bieżący 18/2013

Uchwała Rady Nadzorczej INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A.(dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 11/2013 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2012, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 14.05.2013.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za rok 2012 w kwocie 4.404.400,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta złotych 00/100), tj. 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2012 w kwocie 13.062.152,39 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 39/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 10 lipca 2013 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 24 lipca 2013 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..