Raport bieżący 18/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd INPRO S.A.(dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 15/2015 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2014, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 14.05.2015 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 3.603.600,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące sześćset złotych 00/100), tj. 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 4.016.337,71 zł (słownie: cztery miliony szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu, aby jako dzień dywidendy ustalić datę 14 lipca 2015 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustalić datę 28 lipca 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..