Raport bieżący 18/2016

Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka")z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Maraszka.

Pan Łukasz Maraszek został powołany na członka Rady Nadzorczej w wyniku następujących zdarzeń:

1. W dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Maraszka oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r.

2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza, korzystając z uprawnienie przysługującego jej na podstawie paragrafu 10 punkt 2 Statutu Spółki, podjęła w dniu 18.12.2015 r. uchwałę nr 35/2015, na mocy której dokooptowała nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Łukasza Maraszka. Pan Łukasz Maraszek został powołany na członka Rady Nadzorczej na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia dokonania wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

3. Następnie w dniu 17 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Maraszka.

Zarząd INPRO S.A. przekazuje w załączeniu życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż nie prowadzi on działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..