Raport bieżący 20/2016

Rejestracja zmiany Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu spółki INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. _"Spółka"_ z siedzibą w Gdańsku, w związku z podjęciem w dniu 17 maja 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki _"WZA"_ uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, informuje, iż Spółka w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:

1. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono w §10 ust. 9 lit g, który otrzymał następujące brzmienie:

raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego _o ile został wydzielony_ albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,

2. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono w §10 ust. 9 lit h, który otrzymał następujące brzmienie:

raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

3. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono w §10 ust. 9 lit i, który otrzymał następujące brzmienie:

raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,

4. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono w §10 ust. 9 poprzez dodanie lit j, który otrzymał następujące brzmienie:

raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniono §10 ust. 10, który otrzymał następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

6. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób , że w ustępie 12 po literze "j" kropkę zastąpiono przecinkiem, po którym dodano zapis pod literą "k" o następującym brzmieniu:

osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.Tekst jednolity Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu oraz w nowym brzmieniu zarejestrowanym w KRS stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że Tekst jednolity Statutu został także przekazany w raporcie bieżącym Spółki nr 17/2016 z dnia 18 maja 2016 r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm._

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..