Raport bieżący 21/2014

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 na dywidendę i kapitał zapasowy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INPRO S.A. postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki za rok 2013 w kwocie 4.004.000,00 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych 00/100) tj. 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a pozostałą część zysku w kwocie w wysokości 11.539.284,25 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 25/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40.040.000 akcji ( 30.030.000 akcji serii A oraz 10.010.000 akcji serii B).

WZA ustaliło dzień 10 lipca 2014 roku jako dzień dywidendy, a jako dzień wypłaty dywidendy ustaliło dzień 24 lipca 2014 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..