Raport bieżący 23/2013

Podpisanie umowy istotnej przez spółkę zależną od INPRO S.A.

INPRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("INPRO", "Spółka" ) informuje, że w dniu 29.05.2013 spółka powiązana z INPRO – Dom Zdrojowy Spółka z o.o. podpisała z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, następcą prawnym Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. ("Leasingodawca") umowę (akt notarialny Repertorium A nr 5185/2013 z dnia 29.05.2013) przeniesienia własności nieruchomości lokalowej w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy leasingu numer C/GD/2005/073/K z dnia 08.06.2005r.
Podpisanie przedmiotowej umowy jest kontynuacją procesu związanego ze zdarzeniem opisanym w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2013 z dnia 09.05.2013, dotyczącym podpisania przez Dom Zdrojowy Sp. z o.o. aneksu do umowy leasingu kapitałowego nieruchomości nr C/GD/2005/073/K z dnia 08.06.2005, a co za tym idzie,dokonania w dniu 09.05.2013 wykupu leasingu kapitałowego gruntu wraz z budynkiem hotelowym Dom Zdrojowy **** SPA w Jastarni.
Zgodnie z zapisami aktu notarialnego Repertorium A nr 5185/2013 z dnia 29.05.2013 PKO Leasing S.A. przeniósł własność lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - hotelu stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą nr KW GD2W/00040638/7 wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 56.820/100.000 części, objętym księgą wieczystą nr KW GD2W/00006984/7, za świadczenie pieniężne w kwocie 1,23zł brutto na spółkę Dom Zdrojowy Sp. z o.o. Wartość przedmiotowej nieruchomości lokalowej określona w akcie notarialnym wynosi 14.613.724,32zł.
Opisywana umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Brak w umowie zapisów dotyczących warunku lub terminu.

Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu umów zawartych z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i z podmiotem powiązanym z bankiem, jakim jest PKO Leasing S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa INPRO S.A. podpisała z bankiem PKO BP S.A. i z podmiotami powiązanymi z bankiem umowy na łączną kwotę 290.987.892,03 zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 07.03.2013 dotycząca aneksu do umowy przelewu wierzytelności praw z polisy ubezpieczeniowej z dnia 06.03.2013, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 5 września 2011 z późniejszymi zmianami, udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. – podmiotowi powiązanemu ze Spółką - na finansowanie budowy projektu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach.
Przedmiotem umowy o przelew wierzytelności zawartej pomiędzy INPRO S.A. a PKO BP jest: przelew na rzecz PKO BP S.A. wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych / montażowych budowy zespołu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach, potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wydaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group polisa AE nr 000191 z dnia 16-05-2011r. z późniejszymi zmianami, opiewającej w zakresie ubezpieczenia na kwotę 60.393.510zł, ważnej do 30-05-2013 oraz każdych następnych umów ubezpieczenia, będącymi jej kontynuacją. Umowa przelewu wierzytelności posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, brak zastrzeżenia warunku lub terminu.
Spółka uznaje w.w. umowę przelewu wierzytelności za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..