Raport bieżący 24/2017

Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. "Spółka" z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WZA", na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz proponowany tekst jednolity Statutu spółki.

Planowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

1. dokonanie zmiany w §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. "j" zastąpi się przecinkiem, po którym dodaje się nową lit. "k", która otrzymać ma następujące brzmienie:

"uchwala Regulamin Komitetu Audytu"

oraz

2.  w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust. 19 Statutu Spółki o treści:

"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 pięciu członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."

planuje się wprowadzenie nowego następującego brzmienia §10 ust. 19

"W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą."

Nie planuje się innych zmian Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..