Raport bieżący 26/2016

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym

Zarząd INPRO S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 03.11.2016 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 25.10.2016 r. wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00261213/6 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A., stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 _"mBank", "Bank"_ na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 10/009/16/Z/OB z dnia 10.03.2016 r. do kwoty 31.000.000,00 zł.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016 z 10.03.2016r.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00261213/6 i dotyczy:
ustanowionej hipoteki umownej do kwoty 46.500.000 zł na rzecz Banku, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 10/009/16/Z/OB z dnia 10.03.2016 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej projektem Harmonia Oliwska etap I położonej w Gdańsku, przy ul. Opackiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00261213/6.

Wartość aktywa _gruntu_, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 3.481.841,01 zł.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Na ustanowienie powyższej hipoteki zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2016 z dnia 2 marca 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..