Raport bieżący 27/2014

Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 11 czerwca 2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, informuje, iż Spółka w dniu 22 lipca 2014 r. powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwała WZA, to znaczy:

1. zmieniono zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 24 kropkę zastąpiono średnikiem, po którym dodano punkt 25 i 26, które otrzymały następujące brzmienie:
"25) usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);"
"26) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z )."

2. zmieniono zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób , że po ustępie 18 dodano nowy ustęp 19, który otrzymał następujące brzmienie:

"19. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."

Informacja o rozszerzeniu przedmiotu działalności została wpisana do Działu 3 Rubryki 1 Rejestru KRS.
Tekst jednolity Statutu Spółki zarejestrowany w KRS stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że Tekst jednolity Statutu został także przekazany w raporcie bieżącym Spółki nr 22/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.)

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..