Raport bieżący 27/2015

Udzielenie poręczenia dla podmiotu zależnego.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku dotyczącego podpisania przez jednostkę zależną - Hotel Mikołajki Sp. z o.o. ("Kredytobiorca") z siedzibą w Gdańsku aneksu nr 4 do umowy znaczącej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku Zarząd INPRO S.A. na mocy tegoż aneksu udzielił Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. poręczenia według prawa cywilnego o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych Spółki.

Poręczenie to stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 r. z późniejszymi zmianami, na mocy której Bank udzielił spółce Hotel Mikołajki kredytu w kwocie 36.214.000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie budowy kompleksu hotelowo - apartamentowego w Mikołajkach.

Poręcznie obejmuje zobowiązania z tytułu w.w. umowy kredytowej do kwoty 28 517 303,81 zł, jest nieodwołalne i ważne bezterminowo, przy czym ostateczny termin spłaty umowy kredytowej przypada na dzień 31.12.2027 rok.

Za udzielenie Kredytobiorcy zabezpieczenia umowy kredytowej w postaci poręczenia według prawa cywilnego, Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 0,3% per annum od wartości zadłużenia kredytowego na ostatni dzień roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który należna jest opłata.

INPRO S.A. posiada w spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o. 100 % udziałów w kapitale zakładowym i dysponuje 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..