Raport bieżący 27/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO SA _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 22/2016 o wyborze firmy audytorskiej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446833 _wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73_ do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za rok 2017, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO S.A.;

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2017 r., tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Dotychczas Spółka podpisała z w/w podmiotem umowę w zakresie badania rocznego sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy za rok 2015 i rok 2016 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2015 r. i na dzień 30.06.2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm._ w zw. z art. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..