Raport bieżący 28/2017

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku.

Zarząd INPRO S.A. "Spółka" z siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 28 września 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WZA" uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść dokonanych zmian oraz tekst jednolity Statutu spółki.

Dokonane zmiany Statutu Spółki są następujące:

1 zmienia się §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. "j" zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się nową lit. "k", która otrzymuje następujące brzmienie:

"uchwala Regulamin Komitetu Audytu"

oraz

2 w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust. 19 Statutu spółki o treści:

"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 pięciu_ członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."

wprowadza się następujące brzmienie §10 ust. 19

"W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą."

Nie dokonano innych zmian Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm..

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..