Raport bieżący 30/2013

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO S.A. - Domu Zdrojowego Sp. z o.o.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka" lub "INPRO S.A.") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 01.07.2013 r. otrzymał od spółki zależnej od INPRO S.A. – Dom Zdrojowy Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku informację, z której wynika, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 20.06.2013 r. zarejestrował podwyższony kapitał zakładowy Dom Zdrojowy Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Domu Zdrojowego Sp. z o.o. z dnia 18 kwietnia 2013r. (Akt notarialny Repertorium A nr 3432/2013 z dnia 18.04.2013 sporządzony przez notariusza Renatę Górską z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Stolarskiej 4B/1) dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dom Zdrojowy z kwoty 14.640.400,00zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy czterysta złotych) do kwoty 19.140.385,00zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), to jest o kwotę 4.499.985,00zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze ustanowienia nowych 52.941 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) udziałów o wartości 85,00zł (osiemdziesiąt pięć złotych) każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki zależnej Dom Zdrojowy Sp. z o.o. wynosi 19.140.385,00zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się 225.181 udziałów, o wartości nominalnej 85,00 zł każdy udział. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ww. spółki zależnej INPRO S.A. posiada w spółce Dom Zdrojowy Spółka z o. o. 225.181 udziałów, dających łącznie 225.181 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co w dalszym ciągu stanowi 100% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz w kapitale zakładowym spółki zależnej.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..