Raport bieżący 30/2014

Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 06.08.2014 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 18.07.2014 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00150959/6 dwóch hipotek umownych na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków: SGB - Bank S.A z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a ("SGB", "Bank") oraz z Bank Spółdzielczy w Tczewie, z siedzibą w Tczewie, przy ul. Paderewskiego 1 ("BS", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr GD/1/OBR/K/U/2014 z dnia 27.06.2014 r. do kwoty 11.000.000,00 zł.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 27.06.2014.
Wpisy hipoteczne zostały dokonane w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00150959/6 i dotyczą:
ustanowionych na zasadzie równego pierwszeństwa: hipoteki umownej do kwoty 9.350.000 zł na rzecz SGB oraz ustanowionej na rzecz BS hipoteki umownej do kwoty 9.350.000 zł, zabezpieczających kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr GD/1/OBR/K/U/2014 z dnia 27.06.2014 r., obciążających przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości działek należących do projektu Wróbla Staw domy wielorodzinne położonych w Gdańsku, przy ul. Jasieńskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00150959/6.
Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 11.220.857,43 zł.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.
Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..