Raport bieżący 30/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd INPRO SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 21 września 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie ze swoimi kompetencjami wywodzonymi z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 18/2018 o wyborze firmy audytorskiej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137), ul. Starodworska 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003104 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 101) do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO SA

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2019 r., tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za 2020 r., tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z dn. 06.06.2017 roku poz. 1089) oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki w zakresie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej. Decyzja Rady Nadzorczej była także podjęta po zapoznaniu się z treścią rekomendacji z dnia 07.09.2018 r. co do wyboru firmy audytorskiej przedstawionej przez Komitetu Audytu po przeprowadzeniu postepowania, co do wyboru tego podmiotu zgodnie z przyjętą w tej materii w Spółce procedurą. Wybrana firma audytorska była także rekomendowana przez Komitet Audytu jako podmiot spełniający przyjęte w Spółce kryteria wyboru firmy audytorskiej.

Umowa z wybranym podmiotem - Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy, jednakże zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa .

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..