Raport bieżący 31/2018

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji

Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r. i 26/2018/K z dnia 20.08.2018 r. oraz nr 28/2018 z dnia 23.08.2018 r., informuje, iż w dniu 27.09.2018 r. Zarząd INPRO SA podjął uchwałę w sprawie emisji 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela, trzy letnich, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych ("Obligacje") .

1. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycja ich nabycia zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, zabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

4. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę.

5. Odsetki będą płatne w okresach 6 (słownie: sześć) miesięcznych.

6. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. stosownie do art. art. 8 ust. 5 Ustawy o obligacjach ("Depozyt KDPW").

7. Zabezpieczeniem Obligacji będzie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomości hotelowej "Dom Zdrojowy" zlokalizowanej w Jastarni ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji.

8. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność Grupy Emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich.

Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst ("ASO Catalyst") prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. stosownie do regulacji ASO Catalyst.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..