Raport bieżący 32/2012

Temat: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO SA z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o.


Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego INPRO SA ("Spółka") numer 42/2011 z dnia 02.08.2011 r., w którym podano informację o umowie znaczącej zawartej z jednostką zależną- Hotelem Mikołajki Sp. z o.o., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20.12.2012 r. podpisał z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. aneks nr 1 do umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011r., na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa Zespołu Hotelowo-Apartamentowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą funkcjonowanie obiektu zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Mikołajkach przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej.
Aneks został zawarty jako skutek rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy o wykonanie robót dodatkowych w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego, tj. Hotel Mikołajki Sp. z o.o. zmian w projektach wykonawczych wynikających ze zmian funkcjonalnych części obiektu oraz zaprojektowaniem łącznika pomiędzy budynkiem konferencyjno-gastronomicznym a budynkiem hotelowo-apartamentowym.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu uległy zmianie następujące zapisy umowy:
1) wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO SA uległo zwiększeniu o kwotę netto: 13.683.285,00 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) plus podatek VAT;
2) ponadto INPRO SA z tytułu pełnienia obowiązków Generalnego Wykonawcy otrzyma od Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. wynagrodzenie dodatkowe w kwocie netto 854.211,90 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych i 90 /100) plus podatek VAT;
3) łączne wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO SA stanowi kwota 57.801.671,90 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i 90/100) plus podatek VAT w wysokości stawki określonej obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT;
4) termin wykonania przedmiotu umowy: 30.06.2013 r.
5) kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest Pan Grzegorz Bodakiewicz, zaś Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest Pan Marcin Stefaniak.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Rada Nadzorcza INPRO SA zaaprobowała chęć zawarcia przez Zarząd INPRO SA aneksu do umowy 4359/2011 z 01.08.2011 r. zawartej z Hotelem Mikołajki na posiedzeniu w dniu 19.12.2012 r.
Umowa 4359/2011 z 01.08.2011 r. spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych INPRO SA. Wartość samego aneksu nie przekracza 10% kapitałów własnych INPRO SA.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO SA nie podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. innych umów niż przedmiotowy aneks do umowy 4359/2011 z 01.08.2011 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późniejszymi zmianami).


KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..