Raport bieżący 33/2015

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w sposobie wynagradzania Członków Zarządu.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały prowadzące do zmiany systemu wynagradzania członków Zarządu Spółki, a mianowicie:

1. Na podstawie uchwały nr 23/2015 Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na rozwiązanie z dniem 31 lipca 2015 roku za porozumieniem stron umowy o zarządzanie Spółką z dnia 28.12.2008 roku zawartej pomiędzy Spółką INPRO S.A. a INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak Spółka Cywilna.

2. Na podstawie uchwały nr 24/2015 Rada Nadzorcza udzieliła Przewodniczącemu Rady upoważnienia do zawarcia z Panami: Zbigniewem Lewińskim i Krzysztofem Maraszkiem kontraktów menadżerskich wraz z ustaleniem wysokości wynagrodzenia tych osób, jakie mają wynikać z kontraktów menadżerskich.

3. Na podstawie uchwały nr 25/2015 Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenie Pana Piotra Stefaniaka w okresie piastowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu.

Opisana w punkcie 1 uchwała Rady Nadzorczej stanowi umocowanie do rozwiązania na mocy porozumienia stron umowy o zarządzanie Spółką z dnia 28.12.2008 roku zawartą pomiędzy INPRO S.A. a INPRO MANAGEMENT Zbigniew Lewiński, Krzysztof Maraszek, Piotr Stefaniak Spółka Cywilna, na podstawie której Członkowie Zarządu otrzymywali dotychczas wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.

Uchwałą Rady Nadzorczej opisaną w punkcie 2 powyżej ustalono, że z Wiceprezesami Zarządu tj. Panem Krzysztofem Maraszkiem oraz Panem Zbigniewem Lewińskim po rozwiązaniu umowy o zarządzanie Spółką, o której mowa w uchwale opisanej w punkcie 1 powyżej, zostaną zawarte kontrakty menadżerskie. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonywania tych kontraktów menadżerskich oboje Wiceprezesi Zarządu będą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości po 70.000,00 zł brutto. Elementem wynagrodzenia pozostanie także prawo członków Zarządu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej.

Uchwałą Rady Nadzorczej opisaną w punkcie 3 powyżej ustalono, że Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Stefaniak po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, o której mowa w uchwale opisanej w punkcie 1 powyżej, będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalone w tej uchwale w wysokości 70.000,00 zł brutto. Z Prezesem Zarządu nie będzie zawierana żadna dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Elementem wynagrodzenia Prezesa Zarządu pozostanie także prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej.

Powyżej opisane w punktach 2 i 3 zmiany wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Łączny poziom wynagrodzenia członków Zarządu pozostanie na niezmienionym poziomie w porównaniu do zapisów umowy o zarządzanie.

Powyżej opisane zamiany zostały procedowane po przeprowadzeniu rozpoznania korzyści kosztowych wynikających z dokonywanych zmian w zakresie podstaw wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

O zawarciu kontraktów menadżerskich, o których mowa w uchwale opisanej w punkcie 2 niniejszego raportu Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..