Raport bieżący 34/2018 k

Korekta raportu bieżącego nr 34/2018 z 10.10.2018

Zarząd Spółki INPRO SA w Gdańsku koryguje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 10 października 2018 r. w temacie "Emisja obligacji serii B".

Jest:

Termin wykupu Obligacji to 10 czerwca 2021 roku.

Winno być: Termin wykupu Obligacji to 10 października 2021 roku.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Poniżej podajemy skorygowaną treść raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 10.10.2018:

Emisja obligacji serii B

Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r., nr 28/2018 z dnia 23.08.2018 r. oraz nr 31/2018 z dnia 27.09.2018 r. dotyczących emisji obligacji serii B informuje, iż w dniu dzisiejszym obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie realizacji zleceń rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje zarejestrowano w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pod kodem PLINPRO00049, w liczbie 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk, o nominalnej wartości 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda Obligacja i łącznej wartości nominalnej do 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych.

Dniem emisji Obligacji jest dzień 10 października 2018 roku.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę.

Odsetki będą płatne w okresach 6 (słownie: sześć) miesięcznych.

Termin wykupu Obligacji to 10 października 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..