Raport bieżący 35/2013

Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013 Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 09.08.2013 następującego zastawu:

Zastawu na prawie własności 198 udziałów, które INPRO S.A. posiada w podmiocie powiązanym – w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., pozycja w Rejestrze Zastawów numer: 2365601.

Przedmiotowy zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z tytułu kredytu w walucie polskiej nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 z późniejszymi zamianami w kwocie 36.214.000,00 zł udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o., opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 44/2011 z dnia 05.09.2011 oraz w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 07.03.2013r
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na wniosek INPRO SA (zastawca) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (zastawnik), dłużnikiem zaś jest jednostka zależna od INPRO SA- Hotel Mikołajki Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul Opata Jacka Rybińskiego 8. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 198 udziałach, które INPRO S.A. posiada w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 198.000,00zł. INPRO S.A. posiada w spółce Hotel Mikołajki 15.780 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.780.000,00zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Najwyższa suma zabezpieczenia określona w umowie zastawu i określonego we wpisie do rejestru zastawów dokonanego na mocy przedmiotowego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów wynosi 72.428.000,00zł. Umowa zastawu rejestrowego została szczegółowo opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2013 z dnia 23.05.2013r

Wartość brutto nabycia udziałów w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. ewidencjonowana w księgach rachunkowych INPRO S.A. wynosi 15.784.618,54 zł. Udziały w kapitale zakładowym Hotelu Mikołajki stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Według wiedzy Spółki powyższego powiązania brak również pomiędzy spółką Hotel Mikołajki Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi tą spółką a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem.

Wartość aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..