Raport bieżący 35/2014

Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki zawarł umowę o wykonanie obudowanej kładki łączącej Wyspę Ptasią w Mikołajkach z półwyspem, której stroną są: INPRO S.A. (jako Wykonawca) i Hotel Mikołajki Sp. z o.o. - podmiot powiązany ze Spółką (jako Zamawiający) na następujących warunkach:

a. Przedmiot umowy: dotyczy wykonania prac w trybie "zaprojektuj i wybuduj", polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z wykonaniem obudowanej kładki (łącznika) łączącej budynek hotelowy na Wyspie Ptasiej z budynkiem konferencyjno-restauracyjnym na półwyspie w Zespole Hotelowo-Apartametowym "Hotel Mikołajki***** w Mikołajkach łącznie z robotami wykończeniowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą funkcjonowanie obiektu;

b. Wstępne wynagrodzenie ryczałtowe, określone na podstawie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej, ustalono się na kwotę: 4.000.000zł (cztery miliony złotych), do którego zostanie doliczony należny podatek VAT; Ostateczne wynagrodzenie zostanie określone przez strony po obustronnym uzgodnieniu dokumentacji projektowej;

c. Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia 1 października 2014r.;

d. Zakończenie robót budowlanych: do 31 maja 2016r.;

e. Warunki umowy: nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów, przy czym:

i. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych raz w miesiącu na podstawie częściowego protokołu zaawansowania robót. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy,

ii. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały na okres 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy,

iii. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2% łącznej wartości wynagrodzenia netto poprzez potrącenie 2% z należności netto wynikającej z każdej faktury,

iv. W przypadku nie dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki;

v. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek lub wad, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego netto danego elementu robót, w którym wystąpiła usterka lub wada, za każdy dzień zwłoki w jej usunięciu.

f. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z winy Wykonawcy), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, nie mniej jednak niż 200.000,00zł.

g. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odszkodowanie w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego netto, nie mniej jednak niż 200.000,00zł.

h. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących zastrzeżeń warunku lub terminu.

Na zawarcie opisywanej w niniejszym raporcie umowy - jako znaczącej umowy zawieranej pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym - Rada Nadzorcza INPRO S.A. wyraziła zgodę uchwałą nr 26/2014 z dnia 16.09.2014.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ wartość jej przedmiotu, łącznie z innymi umowami zawartymi w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekracza 10% kapitałów własnych INPRO S.A.

Łączna wartość umów podpisanych z Hotelem Mikołajki w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 101.618.950,93zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. (aneks do umowy o Generalne Wykonawstwo zespołu hotelowo - apartamentowego w Mikołajkach).

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 4/2014, INPRO S.A. podpisała z podmiotem powiązanym - Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. - aneks nr 2 do umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011 r., na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa Zespołu Hotelowo - Apartamentowego w Mikołajkach przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej. W związku z koniecznością wykonania szeregu prac dodatkowych przy budowie obiektu, w aneksie podwyższono wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania prac do wysokości 71.184.685,43 zł. Termin wykonania prac dodatkowych, określonych w załączniku do umowy, ustalono na dzień 31.01.2014 rok. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Spółka uznała w.w. umowę za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późniejszymi zmianami).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..