Raport bieżący 35/2017

Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. "Spółka"siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 28 września 2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WZA"uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, informuje, iż Spółka w dniu 27 listopada 2017 r. otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:

1. zmieniono zapis §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. "j" zastąpiono przecinkiem, po którym dodano nową lit. "k", która otrzymała następujące brzmienie:

"uchwala Regulamin Komitetu Audytu"

oraz

2. w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust 19 Statutu spółki o treści:

"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 _pięciu_ członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."

wprowadzono następujące brzmienie §10 ust 19

"W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą."

Tekst jednolity Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu oraz w nowym brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że Tekst jednolity Statutu został także przekazany w raporcie bieżącym Spółki nr 28/2017 z dnia 28 września 2017 r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..