Raport bieżący 36/2015

Podpisanie z Członkami Zarządu kontraktów menedżerskich.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 20.07.2015 r. informuje, iż w dniu 29 lipca 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako reprezentant Spółki, podpisał z dwoma Członkami Zarządu: Panem Zbigniewem Lewińskim i Panem Krzysztofem Maraszkiem, kontrakty menedżerskie na następujących warunkach:
1. Okres obowiązywania umowy: od 1 sierpnia 2015 r. do dnia zakończenia kadencji. W razie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, niniejsza umowa obowiązuje na okres kolejnej kadencji, następującej bezpośrednio po kadencji bieżącej.
2. Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymać się od zajmowania interesami konkurencyjnymi w czasie trwania kontraktu i przez 12 miesięcy po jego zakończeniu. Przez czas trwania ograniczenia po zakończeniu umowy, Spółka zobowiązała się do wypłacenia Członkowi Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75 % wynagrodzenia podstawowego z ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego pełnienia funkcji.
3. Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania kontraktu oraz przez okres 3 lat po jego zakończeniu.
4. Miesięczne wynagrodzenie brutto Członka Zarządu określono na 70.000 zł (płatne z dołu).
5. Członkowi Zarządu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Kontrakt może być rozwiązany przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności. Może też być rozwiązany w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
7. Złożenie przez Członka Zarządu rezygnacji ze sprawowanej funkcji w czasie trwania kadencji jest równoznaczne z wypowiedzeniem kontraktu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia kończącym się w ostatnim dniu miesiąca.
8. W przypadku rozwiązania przez Spółkę kontraktu z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz w przypadku wypowiedzenia kontraktu ze skutkiem natychmiastowym przez Członka Zarządu (w przypadku rażącego naruszenia przez Spółkę uprawnień Członka Zarządu, w szczególności w przypadku braku uiszczania wynagrodzenia przez Spółkę w wysokości i terminach określonych przez umowę), Spółka jest zobowiązana do wypłacenia Członkowi Zarządu odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..