Raport bieżący 36/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 28/2017 o wyborze firmy audytorskiej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446833 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73) do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdań finansowych za rok 2018, a mianowicie przeglądu sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

2. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO SA oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO za 2018 r., tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Decyzja Rady Nadzorczej była także podjęta po zapoznaniu się z treścią rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej przedstawionej przez Komitet Audytu po przeprowadzeniu postepowania, co do wyboru tego podmiotu zgodnie z przyjętą w tej materii w Spółce procedurą. Wybrana firma audytorska była także rekomendowana przez Komitet Audytu jako podmiot spełniający przyjęte w Spółce kryteria wyboru firmy audytorskiej.

Umowa z wybranym podmiotem - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Dotychczas Spółka podpisała z w/w podmiotem umowę w zakresie badania rocznego sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy za rok 2015, 2016 i rok 2017 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2015 r., 30.06.2016 r. i na dzień 30.06.2017 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.) w zw. z art. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR)
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..