Raport bieżący 40/2013

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.10.2013 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku w dniu 25.09.2013 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 hipoteki umownej o znacznej wartości na aktywach spółki zależnej od INPRO S.A. – Domu Zdrojowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 1 - stanowiącej prawne zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. w dniu 14 sierpnia 2013.
O emisji obligacji na okaziciela, kuponowych, o łącznej wartości emisji 20.000.000zł Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2013 z 14.08.2013.

Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 i dotyczy:

ustanowionej na rzecz spółki Hogan Lovells /Warszawa/ LLP /spółka partnerska/ Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (będącej Administratorem Hipoteki) hipoteki umownej do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), zabezpieczającej:

roszczenia obligatariuszy obligacji, to jest wszystkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących wszystkim obligatariuszom obligacji bez imiennego ich wskazywania, w stosunku do emitenta (INPRO S.A.) z tytułu obligacji, a w szczególności z tytułu spłaty kwoty głównej obligacji, zapłaty odsetek, prowizji i innych kosztów i kwot określonych w warunkach emisji obligacji, wynikających z tytułu emisji 20.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 10.000zł każda, o łącznej wartości 20.000.000zł, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki INPRO S.A. nr 16/2013 z dnia 05.08.2013w sprawie emisji przez emitenta obligacji na okaziciela w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach,

Hipoteka została ustanowiona na aktywach spółki zależnej od INPRO S.A. – Domu Zdrojowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku tj. na przysługującym Spółce Dom Zdrojowy Sp. z o.o. prawie własności nieruchomości lokalowej o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – hotelu o powierzchni użytkowej 4.345,80 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 56.820/100.000 we współwłasności nieruchomości, z której lokal został wydzielony, położonym w Jastarni, przy ul Kościuszki 2A, dla
której Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00040638/7.

Wartość aktywa na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki Dom Zdrojowy Sp. z o.o. wynosi 23.684.085,84 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę Hogan Lovells /Warszawa/ LLP /spółka partnerska/ Oddział w Polsce (administrator hipoteki) oraz osobami zarządzającymi Hogan Lovells /Warszawa/ LLP /spółka partnerska/ Oddział w Polsce nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki oraz wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..