Raport bieżący 4/2015

Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 korzystając z prawa przedterminowego wykupu obligacji Spółki określonego w paragrafie 13 punkt 2 Warunków Emisji, podjął uchwałę nr 1/2015 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu przez Spółkę obligacji („Obligacji”) wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 16/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 oraz uchwały nr 18/2013 z dnia 9 grudnia 2013, wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLINPRO00031.
Emisja przedmiotowych Obligacji została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia 14.08.2013.
Przedterminowy wykup dotyczyć będzie wszystkich 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk Obligacji zwykłych, na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, serii A, o wartości nominalnej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Jedocześnie Zarząd określił, iż:
1. Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji będzie 3 marca 2015 roku
2. Dniem wypłaty świadczeń z Obligacji będzie 11 marca 2015 roku.
W dacie wykupu Spółka dokona wykupu płacąc obligatariuszom za każdą Obligację cenę nominalną powiększoną o należne odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Wykup sfinansowany zostanie ze środków własnych Spółki, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z odpowiednimi regulacjami
Wykup obligacji związany jest z zamiarem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na gruncie, którego zakup finansowany był ze środków pochodzących z emisji oraz z koniecznością wykazania wkładu własnego niezbędnego do pozyskania finansowania kredytowego przedsięwzięcia.
Po dokonaniu przedterminowego wykupu Obligacje zostaną umorzone.

Data Wykupu Obligacji pierwotnie ustalona była na dzień 14 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spóła publicznych

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..