Raport bieżący 42/2015

Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

Zarząd INPRO S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 3 września 2015 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako reprezentant Spółki, podpisał z Panem Zbigniewem Lewińskim porozumienie, na mocy którego z dniem 31 sierpnia 2015 roku za porozumieniem stron rozwiązany został kontrakt menadżerski zawarty z Panem Zbigniewem Lewińskim w dniu 30.07.2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 29/2015 o ustaleniu wynagrodzenia w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu, na mocy której ustalono, że Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Zbigniew Lewiński po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, o czym mowa powyżej, będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalone w tej uchwale w wysokości 70.000,00 zł brutto. Z Wiceprezesem Zarządu nie będzie zawierana żadna dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Elementem wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu pozostanie także prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej.

W uchwale znalazły się także następujące zapisy:

1) Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania mandatu i przez 12 miesięcy po jego zakończeniu. Przez czas trwania ograniczenia po zakończeniu kadencji, Spółka zobowiązała się do wypłacenia Wiceprezesowi Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75 % wynagrodzenia podstawowego z ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego pełnienia funkcji.

2) W przypadku odwołania Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę z funkcji Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia mu odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna jeżeli odwołanie Zbigniewa Lewińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez Wiceprezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

Uchwała weszła w życie od dnia 1 września 2015 r.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..