Raport bieżący 43/2013

Transakcja sprzedaży akcji INPRO S.A. przez Członka Zarządu oraz zmniejszenie ilości posiadanych akcji przez Członka Zarządu

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu 16 października 2013 od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Stefaniaka zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w trybie art. 69 ust 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, o zbyciu przez niego w dniu 14 października 2013 roku 1.000.000 sztuk akcji Spółki INPRO S.A. po cenie 4,60 zł za jedną akcję. Wartość przedmiotowej transakcji wyniosła zatem 4.600.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić w dniu 17.10.2013
r. Zbycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z podanymi w zawiadomieniu informacjami:
a) zbyte w dniu 14.10.2013 akcje stanowią 2,50% ogółu akcji INPRO SA. Wskutek transakcji zawartej w dniu 14.10.2013 procent posiadanych przez Pana Piotra Stefaniaka akcji, a tym samym udział w kapitale zakładowym, zmniejszył się z 23,63% do 21,13%.
b) przed zbyciem w dniu 14.10.2013 powyżej opisanych 1.000.000 sztuk akcji Pan Piotr Stefaniak posiadał łącznie 9.460.000 sztuk akcji Spółki co stanowiło 23,63% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A. Przed zmianą udziału akcje będące w jego posiadaniu dawały łącznie 9.460.000 głosów, co stanowiło 23,63% ogólnej liczby głosów.
c) w związku ze zbyciem w dniu 14.10.2013 powyżej opisanych 1.000.000 sztuk akcji Pan Piotr Stefaniak będzie posiadał łącznie 8.460.000 sztuk akcji Spółki INPRO S.A, co stanowi 21,13% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A., a akcje Spółki będące w jego posiadaniu dają łącznie 8.460.000 głosów, co stanowi 21,13% ogólnej liczby głosów.
d) jednocześnie podano, że uprzednio przed dokonaniem transakcji w dniu 14 października 2013, w związku z dokonanym w dniu 11 października 2013 zbyciem przez Pana Piotra Stefaniaka 550.000 sztuk akcji spółki INPRO S.A. po cenie 4,50 zł za jedną akcję (łączna wartość przedmiotowej transakcji 2.475.000,00 zł) w ramach transakcji pakietowej za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
41/2013 z dnia 14 października 2013 opartym na zawiadomieniu otrzymanym od Pana Piotra Stefaniaka dokonywanym na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 14 października 2013 - zmniejszeniu uległa ilość posiadanych przez wyżej wymienionego akcji spółki INPRO S.A. z 10.010.000 sztuk akcji stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A i dających łącznie 10.010.000 głosów, co stanowiło 25% ogólnej liczby głosów na 9.460.000 sztuk akcji stanowiących 23,63% kapitału zakładowego Spółki INPRO S.A. i dających łącznie 9.460.000 głosów, co stanowiło 23,63% ogólnej liczby głosów, które zostały obecnie podane w pkt b) niniejszego raportu.

Nie występują podmioty zależne od Pana Piotra Stefaniaka, posiadające akcje spółki Inpro, ani nie zawierano z osobami trzecimi umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Pan Piotr Stefaniak wchodzi w skład zarządu Spółki i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej wobec powyższego przekazanie niniejszej informacji było wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych oraz art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..