Raport bieżący 43/2015

Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 05.10.2015 r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 23.09.2015 r. wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych nr GD1G/00065617/4 oraz GD1G/00232555/3 hipoteki umownej łącznej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 ("mBank", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr 10/044/15/Z/OB z dnia 30.07.2015 r. do kwoty 34.600.000,00 zł.

O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2015 z 30.07.2015r.

Wpisy hipoteczne zostały dokonane w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00065617/4 oraz GD1G/00232555/3 i dotyczą:

ustanowionej hipoteki umownej łącznej do kwoty 51.900.000 zł na rzecz Banku, zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr 10/044/15/Z/OB z dnia 30.07.2015 r., obciążającej przysługujące INPRO S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej projektem Kwartał Uniwersytecki położonej w Gdańsku, przy ul. Szczecińskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00065617/4 oraz GD1G/00232555/3.

Wartość aktywa (gruntu), na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 6.166.000,00 zł.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania.

Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..