Raport Bieżący 45/2013

Złożenie skargi na orzeczenie Sądu w sprawie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18.10.2013 otrzymał informację od spółki Hogan Lovells /Warszawa/ LLP /spółka partnerska/ Oddział w Polsce o złożeniu przez tą spółkę jako uczestnika postępowania wieczysto księgowego (administratora hipoteki) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie dokonania przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku w dniu 25.09.2013 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 hipoteki umownej o znacznej wartości na aktywach spółki zależnej od INPRO S.A. – Domu Zdrojowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 1 - stanowiącej prawne zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A. w dniu 14 sierpnia 2013.
O dokonaniu wpisu hipoteki INPRO S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 40/2013 z dnia 04.10.2013.
O emisji obligacji na okaziciela, kuponowych, o łącznej wartości emisji 20.000.000zł Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2013 z 14.08.2013.
Przedmiotowy wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 i dotyczy:
ustanowionej na rzecz spółki Hogan Lovells /Warszawa/ LLP /spółka partnerska/ Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (będącej administratorem hipoteki) hipoteki umownej do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy obligacji.

Treść skargi złożonej przez administratora hipoteki dotyczy dokonania wpisu w zakresie, w jakim jest on niezgodny z wnioskami zawartymi w akcie notarialnym oświadczenia o ustanowieniu hipoteki Repertorium A nr 8119/2013 z dnia 08.08.2013 (treść zapisów w części podrubryk działu IV księgi wieczystej nr GD2W/00040638/7 nie posiada brzmienia zgodnego z wnioskiem o wpis). W skardze wniesiono o dokonanie wpisu zgodnie z wnioskiem zawartym w akcie notarialnym oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki oraz wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..