Raport bieżący 47/2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 10 ust. 14 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 32/2015 o wyborze firmy audytorskiej Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73) do:

1. Sporządzenia przeglądów sprawozdania jednostkowego INPRO S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za rok 2016.

2. Sporządzenia badania rocznego sprawozdania finansowego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku - jednostkowego sprawozdania finansowego INPRO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INPRO S.A.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z wybranym podmiotem - Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zostanie zawarta na okres jednego roku.

Dotychczas Spółka podpisała z w/w podmiotem umowę w zakresie badania rocznego sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy za rok 2015 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego według stanu na dzień 30.06.2015 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).
KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 34 00 381
codziennie 8:00 - 17:00
oraz sobota 10:00 - 14:00
Kontakt z biurem sprzedaży dewelopera INPRO S.A.

Zapytaj o ofertę

DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 58 340 03 81

Proszę o ofertę w formie:Wizyty na budowie


Biuletyn informacyjny


dostosuj ustawienia biuletynu

Dzialka inwestycyna na sprzedaz, Mikolajki

Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w dokumencie Polityka prywatności INPRO S.A..